14.11.2013 Преглед на пациент (YouTube)Ново
14.11.2013 Преглед на пациент ВторДел (YouTube)Ново


25.01.2013 Општа медицина презентации
0.Влез во програмот (YouTube)
1.Принцип на работа Форма-1)
2.Принцип на работа - Внесување промена Бришење
3.Принцип на работа - Пребарување
4.Принцип на работа - Користење на помош-Видео Презентација
5.Принцип на работа - Листа-/промена Можности
6.Принцип на работа - Сумирано за крај
Осигуреници
1.Внесување/Промена Бришење (Општо) (YouTube)
2.Пријава Одјава (YouTube)
3.Проверка - Мое Осигурување (YouTube)
4.Споредба со Листа на пациенти од ФЗО (YouTube)
Чекална:
1.Чекална
2.Чекална-Ново (YouTube)
Примарна Работа - Прегледна пациенти
1.Примарна Работа (YouTube)
2.Видео-1 (YouTube)
3.Видео-2дел (Рецепти/Упати/Боледување) (YouTube)
4.Видео-2дел-2 (YouTube)
5.Видео-3 ЦЕЛИ (YouTube)
6.Видео-4 Подесувања за работа (YouTube)
Рецепти
1.Генерика (YouTube)
1.Препишување на Таблетарна-терапија Рецепти (Старо)
2.Препишување на Рецепти (YouTube)
3.Подесување Рецепти и се што е поврзано со Рецепти (YouTube)
3.Подесување Квоти/Рецепти (YouTube)
Фактури/Пресметки/Планирање/Реализација/ТрансферНаUsb
1.Пресметки/Фактури (YouTube)
2.Планирање/Реализација (YouTube)
3.Трансфер на USB (YouTube)
4.Трансфер на USB- Дополнително (YouTube)
Амбулантен Дневник/Статистика на Болести (Социјална Медицина)
1.Амбулантен дневник-Повеќе од Јасно Нема потреба од презентација
2.Статистика на Болести (Социјална Медицина) (YouTube)